Polityka Prywatności

 

Informacje ogólne.

Przywiązujemy szczególną wagę do kwestii ochrony oraz sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych. Dokładamy wszelkich starań, aby powierzone nam dane osobowe były u nas bezpieczne. Przetwarzamy je zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W). („RODO”).

W związku z tym dokonaliśmy aktualizacji naszej Polityki Prywatności, aby w sposób przystępny
i przejrzysty przedstawić zasady przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem aplikacji mobilnej AIA Business. Poniżej znajdziesz informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe, jak dbamy o ich bezpieczeństwo oraz informujemy, jakie przysługują Tobie prawa
w stosunku do zgromadzonych przez nas danych osobowych.

 

Kto odpowiada za Twoje dane osobowe?

Właścicielem aplikacji mobilnej i jednocześnie administratorem Twoich danych osobowych jest AIA Concept sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Śląska 15, 42-217 Częstochowa, KRS 0000858326, REGON 386946057, NIP 5732921073.

Aby zagwarantować, że Twoje dane osobowe zawsze będą przetwarzane w sposób transparentny
i zgodny z prawem, powołany został Inspektor ochrony danych. Aby się z nim skontaktować, możesz napisać wiadomość na wskazany adres e-mail: [email protected]

Jakie dane osobowe będziemy przetwarzać?

Będziemy przetwarzać następujące dane osobowe:

 • Adres e-mail (w przypadku, gdy założysz konto użytkownika w naszej aplikacji mobilnej lub w inny sposób nam go przekażesz);
 • Imię, nazwisko, płeć, rok urodzenia (w przypadku, gdy uzupełnisz profil użytkownika w naszej aplikacji mobilnej lub w inny sposób nam je przekażesz);
 • Numer telefonu (w przypadku, gdy uzupełnisz profil użytkownika w naszej aplikacji mobilnej lub w inny sposób nam je przekażesz);


Zasady przetwarzania danych osobowych

Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe są przechowywane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Mogą być one także przesyłane poza ten obszar i tam przetwarzane. Każda operacja przesyłania danych osobowych jest wykonywana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Kto ma dostęp do Twoich danych osobowych?

Będąc administratorem Twoich danych osobowych, nigdy nie przekazujemy, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z innymi podmiotami.

W niektórych przypadkach, Twoje dane osobowe przekazujemy wybranym podmiotom zewnętrznym wyłącznie w celu realizacji zdefiniowanych przez nas usług, które dla Ciebie świadczymy.

Przykładem mogą być firmy utrzymujące naszą infrastrukturę informatyczną lub inne usługi związane z IT. Dane te przekazujemy jednak jedynie w zakresie uregulowanym przez podpisane z tymi podmiotami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Adekwatnie do wyrażonych przez Ciebie zgód, Twoje dane osobowe, mogą zostać przekazane
do naszych partnerów biznesowych.

W przypadku przekazania Twoich danych osobowych do operatorów płatniczych, w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Ciebie przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez ww. operatorów na naszą rzecz.

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie są podstawy prawne przetwarzania danych osobowych?

Podstawa prawna przetwarzania

Cel przetwarzania danych osobowych

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda osoby, której dane dotyczą

●      aby odpowiedzieć na zapytania kierowane do nas za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub skontaktować się z Tobą w inny preferowany przez Ciebie sposób;

●      aby wysyłać newsletter i realizować inne działania marketingowe wykraczające poza uzasadniony interes administratora, w tym dostosowywania najlepszych dla Ciebie ofert naszych usług lub usług naszych partnerów lub ich promocji na portalach społecznościowych prowadzonych przez nas;

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. niezbędność wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

●      aby skutecznie zawierać i wykonywać umowy dotyczące świadczonych przez nas usług (na przykład w celu realizacji sprzedaży lub w celu prowadzenia Twojego konta użytkownika w naszej aplikacji mobilnej);

●      aby skutecznie wywiązać się z zobowiązań wynikających
z obsługi procesu reklamacyjnego; 

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. niezbędność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze

●      aby wypełnić obowiązki prawne, w szczególności dotyczące obowiązków księgowych oraz podatkowych powstałych
w związku ze sprzedażą;

art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. niezbędność w zakresie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią

●      aby potwierdzić wykonywanie naszych obowiązków, móc skutecznie dochodzić swoich roszczeń lub bronić się przed roszczeniami przeciwko nam, wykrywania oszustw lub podjęcia prób ich zapobiegania;

●      aby wykonywać czynności w celach marketingowych adekwatnie do naszego prawnie uzasadnionego interesu,
w tym dopasowania najlepszej oferty lub promocji naszych produktów i usług na portalach społecznościowych prowadzonych przez nas.

Podanie Twoich danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie, uniemożliwia realizowanie przez nas konkretnych usług, dla których te dane osobowe miały być zebrane.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Przekazane przez Ciebie dane osobowe, będziemy przetwarzać w okresie:

 1. niezbędnym do wykonania realizacji umowy zawartej w ramach świadczonych przez nas usług, wykonywania naszych obowiązków w czasie ich trwania,
 2. przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończono stosunki gospodarcze z klientem lub w którym przeprowadzono transakcje okazjonalne w celu wypełnienia obowiązku prawnego, dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 3. do momentu wycofania przez Ciebie zgody lub wniesienia sprzeciwu w przypadku wykonywania przez nas czynności w celach marketingowych, na podstawie odrębnie wyrażonych zgód lub w ramach przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego naszego interesu.


Jakie przysługują Tobie prawa w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych w świetle przepisów RODO?

Prawo dostępu do danych:

Masz prawo, aby w każdej chwili zażądać informacji o tym, jakie dane osobowe przechowujemy. Aby uzyskać taką informację prosimy o kontakt z nami.

Prawo do przenoszenia:

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany, na podstawie udzielonej nam zgody lub zawartej umowy, masz prawo otrzymać kopię swoich danych
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i możliwym do odczytania formacie. Kopia ta może zostać przesłana do Ciebie bezpośrednio lub do innego podmiotu, przez Ciebie wskazanego i odnosi się wyłącznie do danych osobowych, które zostały nam przekazane.

Prawo do poprawiania danych:

Masz prawo, aby w każdej chwili zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne, a także do uzupełnienia niekompletnych danych. Aby tego dokonać, skontaktuj się
z nami.

Prawo do usunięcia danych:

Masz prawo, aby w każdej chwili usunąć przetwarzane przez nas dane osobowe. Proszę jednak pamiętać, że prawo to nie jest bezwzględne i jako administrator możemy odmówić usunięcia tych danych, co do których mamy podstawę do ich przetwarzania (np. w celu realizacja obowiązku prawnego czy dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które mogą być kierowane przeciwko nam).

Prawo do wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu:

Masz prawo, aby w każdej chwili wnieść sprzeciw na przetwarzanie Twoich danych osobowych,
w zakresie w jakim te dane przetwarzamy w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora. Zaprzestaniemy wówczas przetwarzania Twoich danych osobowych, chyba, że będziemy w stanie znaleźć zgodne z prawem uzasadnienie dla tego procesu, które unieważni Twój interes lub prawa. Zostaniesz o tym oczywiście poinformowany.

Prawo do niewyrażenia zgody na marketing bezpośredni:

Masz prawo, aby nie zgodzić się na otrzymywanie materiałów w ramach marketingu bezpośredniego, w tym także na sporządzanie analizy Twojego profilu, która jest przygotowywana w celu przygotowania takich materiałów.

Dysponujesz również prawem do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem

 

Prawo do ograniczenia:

Masz prawo, aby w każdej chwili zażądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych pod następującymi warunkami:

 • jeśli nie wyrażasz zgody na przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie takich danych po zweryfikowaniu, czy istnieje taki uzasadniony interes.
 • jeśli zgłosisz, że przetwarzane dane osobowe są niepoprawne, wtedy ograniczymy jakiekolwiek przetwarzanie tych danych, do momentu zweryfikowania ich poprawności.
 • jeśli przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, wtedy możesz się nie zgodzić się na wykasowanie danych osobowych i zamiast tego zażądać ograniczenia używania Twoich danych osobowych.
 • jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale są one wymagane do dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi.

    

Zautomatyzowane przetwarzanie danych

    

Dane osobowe Użytkowników aplikacji mobilnej mogą być przetwarzane w sposób automatyzowany (profilowanie), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Użytkowniku,
w szczególności do analizy lub prognozy jego osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 

 

Jak możesz skorzystać z przysługujących Tobie praw?

Bardzo poważnie podchodzimy do kwestii ochrony prywatności oraz prawidłowości przetwarzania danych osobowych, dlatego wyznaczyliśmy zespół pracowników, który będzie odpowiadać wyłącznie na pytania dotyczące powyższych kwestii. Możesz się z nimi skontaktować w poniższy sposób:

 • wysyłając wiadomość e-mail na adres [email protected],
 • pisząc na adres naszej siedziby: AIA Concept sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie, ul. Śląska 15, 42-217 Częstochowa,
 • kontaktując się z Inspektorem ochrony danych: [email protected]

Jeśli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w niewłaściwy sposób, prosimy
o skontaktowanie się z nami. Masz też oczywiście prawo zgłosić skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.    

Postanowienia końcowe

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji Polityki Prywatności. Jej najnowszą wersję znajdziesz w naszej aplikacji mobilnej.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).